Skip to Content

Algemene voorwaarden

1. VOORWAARDEN VAN DE KOPER.

Waldom Electronics Corporation ("Waldom") streeft ernaar haar kopers een snelle en efficiënte service te bieden. Echter, individueel onderhandelen over de voorwaarden van elk contract zou de mogelijkheid van Waldom om dergelijke service te bieden aanzienlijk beperken. Bijgevolg worden de door Waldom geleverde producten uitsluitend verkocht onder de hierin vermelde voorwaarden. Ongeacht enige voorwaarden van de bestelling van de koper, wordt elke verkoop door Waldom aan de koper uitdrukkelijk gedaan onder de voorwaarde dat de koper akkoord gaat met de voorwaarden van Waldom. Enige tegenstrijdige, aanvullende of verschillende verklaringen of voorwaarden vermeld op de inkooporders, facturen, bevestigingen of andere door de koper gegenereerde documenten, hetzij voorheen ingediend of hierna, zijn zonder effect.

2. LEVERING.

De eigendom van alle producten gaat over op de koper bij levering aan de vervoerder van de koper, of algemene vervoerder. Waldom is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering of het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van enige oorzaken, waaronder, zonder beperking, natuurrampen, handelingen of nalatigheden van de koper of burgerlijke of militaire autoriteiten, branden, stakingen, epidemieën, quarantainebeperkingen, overstromingen, aardbevingen, rellen, oorlog, vertragingen in het transport of het onvermogen om de benodigde arbeid, materialen of benodigdheden te verkrijgen. In geval van vertraging wordt de contractuele leveringsdatum, indien van toepassing, verlengd met een periode gelijk aan de tijd die verloren is gegaan als gevolg van dergelijke vertraging zonder boete voor Waldom. Waldom heeft het recht om zendingen te weigeren of te vertragen als de koper nalaat prompt eventuele betalingen aan Waldom te voldoen, hetzij op grond van deze overeenkomst of enig ander contract tussen Waldom en de koper. Waldom heeft het recht om alle hierdoor gedekte producten in één keer of in delen te leveren.

3. ACCEPTATIE EN ANNULERING VAN BESTELLINGEN.

Alle bestellingen zijn onderhevig aan schriftelijke aanvaarding door Waldom. Een schriftelijke erkenning of ontvangst van een bestelling vormt op zichzelf geen aanvaarding ervan. Bestellingen die door Waldom zijn aanvaard, kunnen alleen worden geannuleerd door de koper na schriftelijke overeenkomst van Waldom. In geval van annulering of andere intrekking van een bestelling om welke reden dan ook, en zonder enige andere remedie te beperken die Waldom als gevolg van dergelijke annulering of intrekking kan hebben, zullen redelijke annulerings- of restockingkosten alle door Waldom gemaakte kosten en verplichtingen omvatten, en moeten door de koper aan Waldom worden betaald. Verzoeken van de koper om te herschikken zijn onderhevig aan acceptatie door Waldom naar eigen goeddunken. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd of opnieuw worden ingepland nadat de bestelling door Waldom aan de vervoerder is ingediend. Waldom behoudt zich het recht voor om de verkoop toe te wijzen en hoeveelheden van geselecteerde producten onder haar kopers te beperken naar eigen goeddunken. Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

4. RETOURZENDINGEN.

Raadpleeg het Retourbeleid voor producten

5. PRIJZEN EN BELASTINGEN.

Bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen die gelden op het moment van verzending. Prijzen zijn exclusief belastingen, heffingen en andere kosten, inclusief omzetbelasting, gebruiksheffing, accijns, btw en soortgelijke belastingen of heffingen opgelegd door enige overheidsinstantie, internationale verzendkosten, kosten van expediteur en makelaar, bankkosten, consulaire kosten en documentatiekosten. In het geval dat Waldom van de fabrikant na acceptatie van een bestelling maar vóór verzending melding ontvangt dat de prijs van het product is gestegen, heeft Waldom het recht om de prijs van het product evenredig aan dergelijke verhoging te verhogen, en de koper zal deze prijsverhoging ofwel accepteren ofwel de bestelling beëindigen.

6. BETALINGSVOORWAARDEN.

Betalingstermijnen zijn netto dertig dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders vermeld door de verkoper in schriftelijke vorm. Als betaling niet binnen deze dertig dagen wordt ontvangen, begint elk onbetaald saldo rente te dragen tegen een tarief van 15% per jaar vanaf de 31ste dag na factuurdatum.

7. MEDEDELING EN BEPERKINGEN INZAKE PRODUCTVEILIGHEID.

Producten zijn uitsluitend bedoeld voor commercieel gebruik. Waldom bepaalt niet de specificaties en voert geen prestatie- of veiligheidstests uit voor enige producten die het verkoopt. Specificatiebladen die aan kopers worden verstrekt, worden geproduceerd door de fabrikant of getranscribeerd uit informatie verstrekt door de fabrikant. Waldom is geen leverancier van de Qualified Manufacturers List (QML). De koper stemt ermee in dat alle aankopen bedoeld zijn voor commerciële of andere toepassingen die geen QPL-componenten vereisen, tenzij specifiek vermeld in de inkooporder van de koper. Enige verwijzing naar militaire specificaties op de website van Waldom is alleen ter referentie en wijzigt deze algemene voorwaarden niet. Waldom neemt niet deel aan enige productveiligheidstechniek, beoordeling van productveiligheid of tests voor productveiligheid. Waldom kan geen veiligheidstests, veiligheidsevaluatie of veiligheidstechnische diensten bieden.

8. GEEN GEBRUIK ALS KRITISCHE COMPONENTEN.

Producten die door Waldom worden verkocht, zijn niet ontworpen, bedoeld of geautoriseerd voor gebruik in levensondersteuning, levensbehoudende, mens-implanteerbare, nucleaire installaties, vluchtbesturingssystemen, of andere toepassingen waarbij het falen van dergelijke producten kan leiden tot persoonlijk letsel, verlies van leven of catastrofale schade aan eigendommen, tenzij specifiek vermeld in de productbeschrijvingen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Klasse III medische apparaten zoals gedefinieerd door de U.S. Food and Drug Administration (FDA) en de Federal Aviation Administration (FAA) of andere luchtwaardigheidstoepassingen. Als de koper de producten gebruikt of verkoopt voor gebruik in dergelijke toepassingen: (1) erkent de koper dat een dergelijk gebruik of verkoop op eigen risico van de koper is; (2) gaat de koper akkoord dat Waldom en de fabrikant van de producten niet aansprakelijk zijn, geheel of gedeeltelijk, voor enige claim of schade die voortvloeit uit dergelijk gebruik; en (3) GAAT DE KOPER ERMEE AKKOORD OM WALDOM EN DE FABRIKANT VAN DE PRODUCTEN TE VRIJWAREN, VERDEDIGEN EN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE CLAIMS, SCHADE, VERLIEZEN, KOSTEN, UITGAVEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DERGELIJK GEBRUIK OF VERKOOP.

9. VRIJWARING.

De koper begrijpt en stemt ermee in dat hij persoonlijk verantwoordelijk is voor het gebruik of de onmogelijkheid om de producten te gebruiken of het vertrouwen van de koper op informatie of aanbevelingen van personeel van Waldom. De koper stemt ermee in Waldom en haar zakenpartners, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims, verliezen, kosten, schade en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, gevolg-, voorbeeld- en indirecte schade) en redelijke advocatenkosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, misbruik of onvermogen om de producten of de website van Waldom te gebruiken, het vertrouwen van de koper op informatie of aanbevelingen van personeel van Waldom, of enige schending door de koper van deze overeenkomst.

10. INBREUKDISCLAIMER.

Ondanks artikel 2312 van enige toepasselijke versie van het Uniform Commercial Code of enige andere soortgelijke wet, wijst Waldom uitdrukkelijk alle garanties af tegen vorderingen van derden wegens inbreuk of dergelijke, en Waldom heeft geen enkele verplichting van welke aard dan ook jegens de koper voor vorderingen die door derden tegen de koper zijn ingediend wegens inbreuk of dergelijke die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de producten die door de koper van Waldom zijn gekocht.

11. EXPORTCONTROLE.

Waldom verbindt zich aan naleving van alle Amerikaanse exportregelgeving en -wetten. Waldom zal niet verkopen of verzenden naar landen die onder embargo staan van het U.S. Treasury Office of Foreign Asset Control (OFAC). Waldom zal niet verkopen of verzenden naar personen of organisaties die door het U.S. Treasury zijn geïdentificeerd als Speciaal Aangewezen Nationalen en Geblokkeerde Personen. Waldom zal geen producten verkopen of verzenden die verboden zijn onder de Export Administration Regulations aan personen of organisaties die zijn geïdentificeerd door het U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS). Waldom zal geen exportvergunningen aanvragen op grond van de Export Administration Regulations. Bovendien verbiedt Waldom de herexport, bemiddeling of doorvoer van haar producten naar personen, organisaties of landen die verboden zijn door het OFAC of BIS. De verkoop, wederverkoop of andere beschikking over producten, en alle bijbehorende technologie of documentatie, zijn onderworpen aan de exportwetten, -regelgeving en -bevelen van de Verenigde Staten en kunnen onderhevig zijn aan de export- en/of importwetten en -regelgeving van andere landen. De koper stemt ermee in om te voldoen aan al deze wetten, regelgeving en bevelen. De koper erkent bovendien dat hij geen producten rechtstreeks of onrechtstreeks zal exporteren naar een land waarheen een dergelijke export of overdracht beperkt of verboden is. De koper erkent zijn verantwoordelijkheid om elke vereiste vergunning te verkrijgen voor export, herexport of import. Elk gebruik van Waldom-classificaties, hetzij het ECCN's zijn of enige variatie van Geharmoniseerde Tariefcodes, is zonder verhaal op Waldom en op eigen risico van de gebruiker. Exportclassificaties kunnen worden gewijzigd. Als de koper producten exporteert of herexporteert, is de koper, als de exporteur van record, verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste classificatie van elk item op het moment van export. Elke exportclassificatie door Waldom is uitsluitend voor intern gebruik van Waldom en mag niet worden opgevat als een verklaring of garantie met betrekking tot de juiste exportclassificatie waarvoor geen beroep wordt gedaan om licentiebepalingen te maken.

12. TECHNISCHE GEGEVENS.

Voor zover Waldom technische assistentie aanbiedt of alternatieve onderdelen suggereert op basis van technische informatie die beschikbaar is voor Waldom, GARANDEERT WALDOM NIET dat deze assistentie correct is of dat gesuggereerde alternatieve onderdelen gebaseerd zijn op de meest recente gegevens, of dat de interpretatie en nauwkeurigheid van de gegevens door Waldom correct zijn. De koper is als enige verantwoordelijk voor het bevestigen van de geldigheid van de assistentie en de specificaties, evenals het bepalen van de geschiktheid en compatibiliteit bij het selecteren van onderdelen voor hun toepassing.

13. GESCHILLEN.

Alle geschillen met betrekking tot enig contract met betrekking tot de producten die niet anderszins zijn opgelost tussen Waldom en de koper, worden beslecht in een bevoegde rechtbank in Rockford, Illinois, en worden beheerst door het recht van Illinois, en niet op enige andere plaats; echter, indien Waldom dit naar eigen goeddunken nodig acht, kan een dergelijke actie elders worden gehoord (indien nodig om jurisdictie te verkrijgen over derden), zodat het geschil in één actie kan worden opgelost. De koper stemt ermee in om deel te nemen aan elke zaak die verband houdt met de producten geleverd door Waldom. GEEN ENKELE ACTIE MAG WORDEN AANGEKAART DOOR DE KOPER MEER DAN ZES (6) MAANDEN NA HET ONTSTAAN VAN DE RECHTSVORDERING.

14. INTEGRATIE EN TOEWIJZING.

Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige en enige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de producten, en elke voorstelling, belofte of garantie die hierin niet uitdrukkelijk schriftelijk is opgenomen, is niet bindend voor beide partijen. Deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend worden gewijzigd door een geschrift ondertekend door Waldom.